GED

Matura zaoczna – GED

Jest to amerykański egzamin, powszechnie uznawany za odpowiednik High School Diploma. Aby go zdać należy uzyskać wynik lepszy niż 60% uczniów kończących szkołę średnią w całym kraju. Uczniowie mający problemy z ukończeniem szkoły średniej, mogą zastąpić dyplom zdaniem egzaminu GED, który umożliwia dalszą naukę. Uczeń z dyplomem (lub certyfikatem GED), oficjalnym wypisem, wynikami testu SAT, wypracowaniem oraz pieniędzmi może rozpocząć walkę o przyjęcie na uczelnię, jak również o stypendia.

GED (General Educational Development) powstał po II Wojnie Światowej, aby pomóc weteranom zdobyć podstawy edukacji. Obecnie GED zdaje 35-40 mln Amerykanów, którym nie udało się uzyskać High School Diploma. GED pozwala na dalszą edukację.

Opis GED

Egzamin składa się z 5 testów, które skupiają się na czytaniu, pisaniu, matematyce, naukach ścisłych i naukach społecznych.

 • Pisanie

Część pierwsza
Pisanie składa się z dwóch części, pierwsza obejmuje poprawność używania języka angielskiego jak np. konstrukcje zdania. Osoby zdające egzamin mają za zadanie przeczytać np. tekst businessowy, informacyjny bądź publikacje, a następnie napisać recenzję, lub muszą poprawić tekst zgodnie z zasadami językowymi ( amerykański angielski). Uczniowie mają 75 minut na uzupełnienie 50 pytań.
Część druga
Ten etap egzaminu polega na napisaniu esseju na zadany temat, przeznaczony czas na tę część to 45 minut. Osoby które przed czasem skończą część pierwszą mogą wcześniej zacząć część drugą. Poprawny esej musi być ukierunkowany na zadany temat, charakteryzuje się szczegółowym opisem własnych idei. Uczeń musi zwrócić uwagę na interpunkcję, strukturę zdań, gramatykę, dobór słów i pisownię. Nie ma ograniczenia jeśli chodzi o ilość słów. Esej powinien “wyczerpać” temat. Tematy eseju zazwyczaj nie wymagają specjalistycznej wiedzy, przykładowe tematy to np.: “Wady i zalety życia bez dzieci” bądź “Wpływ rockowej muzyki na nastolatków”.

 • Czytanie

Jest to test na rozumienie tekstu, trwa 65 minut i zawiera 40 pytań. Test składa się z 5 tekstów z gatunku literatura, 2 z gatunku literatura faktu, każdy ma około 300-400 słów. Literatura to sztuka, poemat i 3 teksty prozy. Literatura faktu może zawierać list, biografię bądź artykuły z gazet. Po każdej części są pytania, które oceniają rozumienie tekstu czytanego i zdolności analizowania tekstu, zastosowania podanych informacji w danych sytuacjach oraz syntezę nowych pomysłów niż przewidziane.

 • Nauki społeczne

Test ten wymaga znajomości następujących dziedzin nauki: Historia Ameryki, Historia Świata, Nauka o prawach i obowiązkach obywatelskich, Ekonomia, Geografia a także Ustrój Polityczny. Na test przeznaczone jest 70 minut i 50 pytań. Jest to test wielokrotnego wyboru, niektóre pytania pochodzą z takich dokumentów jak np. Deklaracja Niepodległości. Pytania mogą wymagać analizy wykresu bądź tabelki.Pytania dotyczące rządów czy ekonomii mogą polegać na analizie dokumentów praktycznych, takich jak formularze podatkowe czy rejestracja wyborców. W teście mogą pojawić się także pytania dotyczące globalnego ocieplenia oraz ochrony środowiska.

 • Nauki ścisłe

Czas na tę część to 80 minut. Test zawiera 50 pytań wielokrotnego wyboru z następujących dziedzin nauki: fizyka, nauka o wszechświecie, ziemi oraz faunie i florze. Test ma za zadanie zbadanie rozumienia, interpretowania oraz zastosowania zdobytej wiedzy.Uczniowie mogą spodziewać się pytań graficznych takich jak mapy, grafy, diagramy. Egzamin obejmuje m.in. takie tematy jak: fotosynteza, klimat, geologia, magnetyzm, energia oraz wiele innych.

Reasumując pytania dotyczące nauk ścisłych, nauk społecznych i czytania ustalają umiejętności jednostki w tworzeniu założeń, oceny i wniosków z materiałów podanych w krótkich fragmentach do zrozumienia.

 • Matematyka

Na test zawierający 50 zadań przeznaczone jest 90 minut.Test składa się z dwóch części, w pierwszej uczeń może korzystać z kalkulatora, podczas gdy w drugiej nie ma takiej możliwości. Uczniowie dostają kalkulatory przed egzaminem, nie mogą korzystać ze swoich.
Test wymaga wiedzy z 4 głównych dyscyplin:
1. Liczby i operacje liczbowe
2. Geometria
3. Analiza danych, prawdopodobieństwo i statystyka
4. Algebra, funkcje i wzory.

GED przeprowadzany jest w autoryzowanych ośrodkach we wszystkich większych miastach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jeśli chodzi o stopień trudności średnio 60% absolwentów szkół średnich może zdać ten egzamin. Niektórzy uważają, że GED jest trudniejszy, niż ukończenie szkoły średniej i uzyskanie High School Diploma, ponieważ łatwiej jest zapamiętać informacje, niż je zastosować. Egzamin ten może być trudniejszy dla osób, które nie mają doświadczenia w formowaniu założeń, analizowaniu danych czy wyrabianiu osądu. Niemniej jednak, program przygotowujący do GED może bardzo pomóc zmniejszając poziom trudności i podnosząc ocenę. Poprzez zrozumienie sposobu zadawania pytań można łatwiej zdać egzamin. W rezultacie, ćwiczenia GED mogą pomóc uczniom w przygotowaniach do egzaminu. Maksymalna ilość punktów, które można zdobyć na test to 800. Aby zdać egzamin, wymagane jest zaliczenie na min. 60%, co oznacza, że student musi uzyskać co najmniej 410 punktów. Ogólnie, średnia liczba punktów powinna być 450 na pięć testów. Podczas zdawania GED, brane są pod uwagę wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole. Nacisk stawiany jest na wykorzystywanie wiedzy i myślenie krytyczne, a nie na umiejętności zapamiętywania. Testy te określają poziom dojrzałości zdobytej poprzez doświadczenie, która to jest często wyższa, niż u absolwentów szkół średnich. Zdanie GED nie jest tzw. bułką z masłem, jak wielu sądzi. Zdanie GED potrafi być żmudnym i wymagającym doświadczeniem.


Ciekawostki

1. Do egzaminu można przystąpić po zakończeniu roku szkolnego.
2. Należy liczyć się z tym, że jeśli ktoś zda GED to dokumenty do Polski dotrą 2-3 miesiące po egzaminie.
3. Na podstawie GED można starać się o przyjęcie na studia w Polsce – należy liczyć sie z tym, że najlepsze uniwersytety mogą wymagać polskiej matury.
4. Każdy stan w USA jest inny i ma swoje wewnętrzne zasady więc o możliwości przystąpienia do egzaminu należy dowiedzieć się w swojej szkole.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS