jak otrzymać wizę

Wiza
Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, może też mieć postać stempla lub wpisu.

Wyjeżdżając na program Rok szkolny do USA niezbędne jest uzyskanie wizy. Jeśli wyjazd dotyczy programu Szkoła średnia w USA – American High School uczestnik stara się o wizę J-1 jeśli Prywatna szkoła średnia w USA – Private High School to wiza F-1.

Wiza J-1

Studencka wiza J-1 należy do kategorii wiz nieimigracyjnych. Przeznaczona jest dla osób chcących podjąć w USA zatrudnienie, staż bądź edukację w szkole średniej. Do uzyskania wizy J-1 niezbędny jest formularz DS 2019– czyli promesa wizowa. Sponsorem promesy wizowej jest amerykański organizator odpowiedzialny za uczestnika podczas trwania programu. Odpowiedzialność ta wygasa z chwilą zakończenia programu. Wygasa również polisa ubezpieczeniowa. Status wizy J-1 zobowiązuje do opuszczenia Stanów z chwilą zakończenia programu. Okres ten wyznaczany jest regulaminem fundacji i drukiem wizowym DS-2019.


Wiza F-1

Wiza F-1 jest przyznawana studentom uniwersytetów, college’ów, seminariów duchownych, uczniom szkół podstawowych i średnich oraz osobom kształcącym się na specjalnych kursach dokształcających (w tym językowych, np. intensywnych kursach angielskiego). Wizy F-1 są przeznaczone dla osób, które finansują swoją edukację same lub ze źródeł prywatnych (włącznie ze stypendiami uczelnianymi). Uczniowie klas 9-12 posiadający wizę F-1 mogą kształcić się w szkołach publicznych w okresie nie dłuższym niż rok. Zanim jednak otrzymają wizę powinni przedstawić dowody na uiszczenie pełnej, niesubsydiowanej kwoty czesnego. Wymóg ten nie dotyczy uczniów planujących naukę w prywatnych szkołach podstawowych i średnich. Aby ubiegać się o wizę studencką, należy najpierw zostać przyjętym przez uczelnię w USA, otrzymać od uczelni formularz I-20 potwierdzający ofertę przyjęcia na studia, oraz udowodnić posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów czesnego i utrzymania w czasie studiów.

 1. Paszport ważny do minimum pół roku po ukończeniu programu.
 2. Formularz DS-2019/I-20 na podstawie którego wydawana jest wiza J-1/F1. Biuro pośrednictwa prześle dokument DS-2019/I-20 po ok. 6-8 tygodniach od dokonania pełnej wpłaty.
 3. Wypełniony ON-LINE formularz DS 160 oraz wydrukowana strona potwierdzająca złożenie podania tzw. Confirmation Page.
 4. Zdjęcie w wersji elektronicznej (rozmiar 600-1200 pikseli (szerokość oraz wysokość) – plik nie może przewyższyć 240KB wielkości).
 • Zdjęcie powinno spełniać wszystkie poniższe wymogi:
 1. fotografia musi być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 2. precyzyjne wymiary: kwadrat 5 cm x 5 cm,
 3. długość twarzy od czubka głowy do brody musi wynosić 3 cm,
 4. fotografia może być czarno-biała lub kolorowa,
 5. tło jasne i jednolite, ale nie białe,
 6. wzrok oraz twarz skierowane prosto w obiektyw,
 7. uszy widoczne (oboje uszu, nie tylko jedno),
 8. zdjęcie nie może być zrobione w ciemnych okularach,
 9. bez nakrycia głowy, z wyjątkiem powodów religijnych, nawet w takich wypadkach twarz musi być całkowicie widoczna,
 10. zdjęcie musi być załadowane w odpowiednim miejscu na formularzu wizowym DS-160.
 • Koszt uzyskania wizy

Koszt wizy wynosi równowartość 140 USD (płatne w złotówkach).Od dnia 16 lipca2010 kurs Ambasady wynosi 3,3 PLN za 1 USD, lecz opłata ta może ulec zmianie, w zależności od kursu dolara. Konieczne jest sprawdzenie jej kosztu na stronie konsulatu USA tuż przed dokonaniem wpłaty. Opłata ta jest uiszczana na konto Konsulatu i nie podlega zwrotom w przypadku odmowy wizy lub rezygnacji uczestnika z wyjazdu.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS